اشخ ع قبر

شمعة ع قبر الشهيد . 1) آيا مى توان براى تشريح، جهت آموزش، به علت كمبود جسد و استخوان (كه بدون آن ها آموزش امكان پذير نيست) اقدام به نبش قبر غير مسلمان نمود؟ ج

2023-02-09
    أحقيقة م
  1. ۲
  2. Follow
  3. Published on Jul 5, 2011
  4. Mar 15, 2016 · قبر عيشه الملعون
  5. د قبر عذاب